خطوط اکستروژن فیلم، ورق و صفحه تک و چند لایه[بازگشت]