ظرفیت 3000 تن در سال:

دسته بندی محصول:

ظرفیت 3000 تن در سال

کالا

توضیحات:

خط با ظرفیت 3000 تن در سال

درباره محصول

خط تولید کاغذ از سنگ ظرفیت 3000 تن در سال

این خط شامل دستگاه گرانول سازی، خط کستینگ اکستروژن و بخشهای مربوطه می باشد.